مرکز نوآوری صنایع لاستیک

این مرکز برآن است تا با نوآوری و بهبود مستمر در زنجیره ارزش خود و نیز حمایت از ذی‌نفعان، حلقه مفقوده مراکز علمی- پژوهشی با صنایع لاستیک سازی را باز‌طراحی نماید. مرکز نوآوری صنایع لاستیک پرورش سرمایه‌های انسانی مورد نیاز در حوزه‌ی لاستیک را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین شناسایی، جمع‌آوری، بازنشر و نگهداری دانش مورد نیاز صنعت لاستیک جهت دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده از دیگر ماموریت‌های اصلی مرکز به شمار می‌آید.

جهت ثبت اطلاعات و ارتباط با مرکز نوآوری صنایع لاستیک فرم ثبت نام را تکمیل فرمایید.

خانهسامانه هم‌آواسازمان سنجش