دوره‌های کوتاه‌مدت

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی، به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با تغییر شرایط، به عنوان دو مزیت رقابتی سازمان ها و افراد  قلمداد می شود. از این رو آموزش و بهسازی افراد اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان، موسسات و ادارات و در سطح ملی و حتی فراملی، منجر به افزایش بهره وری و نتایج مرتب بعدی می شود. آموزش، نوعی سرمایه گذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب می شود که چنانچه به درستی برنامه ریزی و اجرا شود، می تواند بازده اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد. ارائه آموزش اثربخش، در یک سیستم مدرن، مستلزم تفکر جدید، مدل های جدید، رویکرد جدید و ابزارها و مکانیزم های جدید است.


دپارتمان دوره های کوتاه مدت مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع لاستیک، راه حلی را برای توسعه سرمایه انسانی از طریق ارزیابی و شناسایی (تجزیه و تحلیل) نیازهای آموزشی، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به منظور فراهم کردن آموزش کامل برای منابع انسانی ارائه می دهد. علاوه بر برنامه های آموزشی، این مرکز با ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی سازمانها و افراد را در دستیابی به اهدافشان یاری می رساند.

خانهسامانه هم‌آواسازمان سنجش