توضیحات

*حوزه ریاست*

سرپرست مرکز: مهندس عبدالرزاق تفرشی

۰۲۱-۴۴۷۸۷۹۲۰

*آموزش*

کارشناس مسئول آموزش: ستاره زمانی

۰۲۱-۴۴۷۸۷۹۲۰