توضیحات

*حوزه ریاست*

سرپرست مرکز: دکتر شمیم شریعت

۴۴۷۸۷۹۲۰-۰۲۱

*آموزش*

کارشناس مسئول آموزش: ستاره زمانی

۴۴۷۸۷۹۰۸-۰۲۱