بازدید دانش آموزان هنرستان شهدای ایران خودرو از مرکز صنایع لاستیک و آشنایی با بخش های مختلف

خانهسامانه هم‌آواسازمان سنجش